A modern logo in a minimalistic white modern font with a light blue line over the last two letters. The logo represents an investment company specializing in innovative and forward-thinking investment opportunities in professional sports clubs.

Privacybeleid

To the english version
Blue Arrow

Ingangsdatum: 2023-01-07
Bijgewerkt op: 2023-01-07

In dit privacybeleid wordt het beleid toegelicht inzake Alarin Capital het verzamelen en gebruiken van de gegevens die wij verzamelen wanneer u toegang hebt tot https://www.alarin-capital.com/ (de “Dienst”). Dit privacybeleid beschrijft uw privacyrechten en hoe u beschermd wordt door de privacywetgeving.

Door onze Dienst te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Gelieve geen gebruik te maken van onze Dienst als u niet instemt met de verzameling en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Dit privacybeleid werd gemaakt met behulp van de Privacybeleid-generator van CookieScript.

Alarin Capital kan dit privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving gebeuren.

Alarin Capital zal het bijgewerkte privacybeleid op de website van https://www.alarin-capital.com/ plaatsen.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Gegevens die wij verzamelen

Wanneer u onze Dienst gebruikt, zal u gevraagd worden ons persoonsgegevens te verstrekken die gebruikt wordt om contact met u op te nemen of u te identificeren. https://www.alarin-capital.com/ verzamelt de volgende gegevens:

• E-mail

Hoe verzamelen wij gegevens?

https://www.alarin-capital.com/ verzamelt en ontvangt informatie van u op de volgende manier:

• Wanneer u een inschrijvingsformulier invult of uw persoonsgegevens op een andere manier verstrekt.

Uw informatie wordt bewaard tot 30 dag(en) nadat u uw account heeft opgezegd Uw gegevens kunnen langer bewaard worden voor rapportage of het bijhouden van gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Gegevens die u niet persoonlijk identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

https://www.alarin-capital.com/ kan uw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om contact met u op te nemen. Alarin Capital neemt contact met u op via e-mail, telefoon, SMS, of een andere vorm van elektronische communicatie in verband met de functies, producten, diensten, of beveiligingsupdates wanneer dat nodig of redelijk is.

Delen met derde partijen

Uw gegevens kunnen om bijkomende redenen openbaar worden gemaakt, waaronder:
• Naleving van toepasselijke wetten, verordeningen of gerechtelijke bevelen.
• Het reageren op claims dat uw gebruik van onze Dienst de rechten van derden schendt.
• Het afdwingen van overeenkomsten die u met ons sluit, inclusief dit privacybeleid.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Websites gebruiken cookies om de gebruikers te helpen om efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website mogen zonder uw toestemming geplaatst worden. Alle andere cookies moeten worden goedgekeurd voordat ze in de browser kunnen worden geplaatst.

Strikt noodzakelijk. Strikt noodzakelijke cookies maken de kernfunctionaliteiten van de website mogelijk, zoals gebruikersaanmelding en accountbeheer. De website kan niet goed worden gebruikt zonder de strikt noodzakelijke cookies.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies hieronder wijzigen.

Name: CookieScriptConsent,
Provider / Domain: CookieScript www.alarin-capital.com,
Expiration: 1 month
Description: This cookie is used by Cookie-Script.com service to remember visitor cookie consent preferences. It is necessary for Cookie-Script.com cookie banner to work properly.

Veiligheid

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. https://www.alarin-capital.com/ maakt gebruik van een reeks veiligheidsmaatregelen om het misbruik, het verlies of de wijziging te voorkomen van de gegevens die u ons hebt gegeven. Omdat we de veiligheid van de door u verstrekte gegevens echter niet kunnen garanderen, dient u op eigen risico toegang te krijgen tot onze dienst.

Alarin Capital is niet verantwoordelijk voor de werking van websites die door derden worden beheerd of uw interacties met dergelijke websites. Wanneer u deze website verlaat, raden we u aan de privacypraktijken van andere websites die u bezoekt te bekijken en de geschiktheid van die praktijken te bepalen.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Naam: Alarin Capital
Adres: Vijzelstraat 68-78, 1017HL Amsterdam
E-mail: info@alarin-capital.com
Website: https://www.alarin-capital.com/

Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

webflow

De aanbieder is Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, VS (hierna Webflow genoemd). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Webflow verschillende logbestanden, waaronder uw IP
Addresses.Webflow is een tool voor het maken en hosten van websites. Webflow slaat onder andere cookies op
Herkenningstechnologieën die nodig zijn voor de presentatie van de site, om zeker te zijn
Websitefuncties en om de veiligheid te waarborgen (noodzakelijke cookies).
Details zijn te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Webflow:

https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Webflow wordt gebruikt op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG. We hebben een
gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website. Tenzij een
overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art.
6 lid 1 lit. a AVG en artikel 25 lid 1 WVV, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de WVV omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Details zijn hier te vinden:

https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

English Version

Privacy Policy

Effective date: 2023-01-07
Updated on: 2023-01-07

This Privacy Policy explains the policies of Alarin Capital on the collection and use of the information we collect when you access https://www.alarin-capital.com/ (the “Service”). This Privacy Policy describes your privacy rights and how you are protected under privacy laws.

By using our Service, you are consenting to the collection and use of your information in accordance with this Privacy Policy. Please do not access or use our Service if you do not consent to the collection and use of your information as outlined in this Privacy Policy. This Privacy Policy has been created with the help of CookieScript Privacy Policy Generator.

Alarin Capital is authorized to modify this Privacy Policy at any time. This may occur without prior notice.

Alarin Capital will post the revised Privacy Policy on the https://www.alarin-capital.com/ website

Collection and Use of Your Personal Information

Information We Collect

When using our Service, you will be prompted to provide us with personal information used to contact or identify you. https://www.alarin-capital.com/ collects the following information:

• E-mail

How We Collect Information

https://www.alarin-capital.com/ collects and receives information from you in the following manner:

• When you fill a registration form or otherwise submit your personal information.

Your information will be stored for up to 30 days after it is no longer required to provide you the services. Your information may be retained for longer periods for reporting or record- keeping in accordance with applicable laws. Information which does not identify you personally may be stored indefinitely.

How We Use Your Information

https://www.alarin-capital.com/ may use your information for the following purposes:

To contact you. Alarin Capital will contact you by email, phone, SMS, or another form of electronic communication related to the functions, products, services, or security updates when necessary or reasonable.

Third-party Sharing

Your information may be disclosed for additional reasons, including:
• Complying with applicable laws, regulations, or court orders.
• Responding to claims that your use of our Service violates third-party rights.
• Enforcing agreements you make with us, including this Privacy Policy.

Cookies

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. Websites use cookies to help users navigate efficiently and perform certain functions. Cookies that are required for the website to operate properly are allowed to be set without your permission. All other cookies need to be approved before they can be set in the browser.

Strictly necessary cookies. Strictly necessary cookies allow core website functionality such as user login and account management. The website cannot be used properly without strictly necessary cookies.

You can change your consent to cookie usage below.

Name: CookieScriptConsent,
Provider / Domain: CookieScript www.alarin-capital.com,
Expiration: 1 month
Description: This cookie is used by Cookie-Script.com service to remember visitor cookie consent preferences. It is necessary for Cookie-Script.com cookie banner to work properly.

Security

Your information’s security is important to us. https://www.alarin-capital.com/ utilizes a range of security measures to prevent the misuse, loss, or alteration of the information you have given us. However, because we cannot guarantee the security of the information you provide us, you must access our service at your own risk.

Alarin Capital is not responsible for the performance of websites operated by third parties or your interactions with them. When you leave this website, we recommend you review the privacy practices of other websites you interact with and determine the adequacy of those practices.

Contact Us

For any questions, please contact us through the following methods:

Naam: Alarin Capital
Adres: Vijzelstraat 68-78, 1017HL Amsterdam
E-mail: info@alarin-capital.com
Website: https://www.alarin-capital.com/

Hosting

We host the content of our website with the following provider:

webflow

The provider is Webflow, Inc., 398 11th Street, 2nd Floor, San Francisco, CA 94103, USA (hereinafter Webflow). When you visit our website, Webflow collects various log files including your IP
Addresses.Webflow is a tool for creating and hosting websites. Webflow stores cookies or other
Recognition technologies required for the presentation of the site, to provide certain
Website functions and to ensure security (necessary cookies).
Details can be found in Webflow's data protection declaration:

https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.

Webflow is used on the basis of Article 6 (1) (f) GDPR. We have a
legitimate interest in the most reliable possible presentation of our website. Unless one
corresponding consent has been requested, the processing takes place exclusively on the basis of Art.
6 Paragraph 1 lit. a GDPR and Article 25 Paragraph 1 TTDSG, insofar as the consent includes the storage of cookies or access to information in the end device of the user (e.g. device fingerprinting) within the meaning of the TTDSG. The consent can be revoked at any time.

Data transfer to the USA is based on the standard contractual clauses of the EU Commission.
Details can be found here:

https://webflow.com/legal/eu-privacy-policy.